COVID-19 – TO KEEP IN MIND

Important information – in English below
Hej,
till följd av ökningen av covid-19 i samhället vill vi be att ni läser igenom våra covid-kom-ihågs en extra gång.
Vår strävan är att erbjuda så säkert träning som möjligt. Vi är oerhört tacksamma för er hjälp i detta och den stora respekt ni visar för varandra. Nï är fantastiska! <3
 • Stanna hemma om du är sjuk! Stanna hemma vid minsta symptom och enligt gällande rekommendationer (vid snabbt övergående symptom minst 48 timmar efter sista känning). 
 • Tvätta händerna ofta, med varmt vatten och tvål i minst 20 sekunder. Detta bör vara det första du gör när du kommer till studion. 
 • Rengör din utrustning noga med ytdesinfektion (sprayflaskorna) i vart fall innan du börjar ditt pass och efter att du är klar; 
 • Behöver du hosta eller nysa när du är i studion så gör det gärna i en pappersnäsduk som du sedan slänger. Aldrig rakt ut i rummet; 
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun; 
 • Håll avstånd. Detta innebär att du ska undvika närkontakt av alla slag – det vill säga;
  – kom ombytt om möjligt (undvik att byta om i omklädningsrummet, där vi nu är max 2 personer i taget)
  – inga dubbeltrick,
  – undvik passning (vilket innebär att du kanske får vänta med att träna på det där drömtricket ett litet tag, för att istället jobba vidare med sådant som du kan göra utan risk att falla och skada dig).
  – håll dig på din plats i lokalen medan du tränar och se hela tiden till att ha avstånd till övriga personer;
  – kom inte in i lokalen förrän klassen innan din hunnit avsluta ordentligt,
  – om det kommer en klass efter din; dröj inte kvar i studion, utan gör plats för kommande elever. (Gäller även vid OP de tillfällen den på grund av många anmälda delas upp i 60 min (- 15 min mellanrum) – 60 min; vänta inte in att nästa gäng kommer, utan lämna salen efter dina 60 minuter.)
   
 • Föranmäl dig till OP via hemsidan (platserna inför en helg släpps på söndagskvällen eller måndagen innan). 
 • Meddela gärna om du inte kommer till din lektion. Ibland kan det vara möjligt att erbjuda plats till annan, och andra gånger kan det vara möjligt att flytta eller slå ihop pass igen om vi vet att deltagare kommer att missa viss klass; 
 • Om du vill använda träningsmatta: ta med egen handduk som kan läggas ovanpå den medan du tränar; 
 • Det går bra att ta igen lektioner på annan klass, eller på OP för 40 kronor – även efter avslutad kursperiod. Om du känner dig det minsta sjuk så meddela oss bara detta så ser vi till att ni får möjlighet att ta igen när det passar er, även om det blir först nästa år du kan komma. 
 • Håll koll på Folkhälsomyndighetens råd om hur du skyddar dig själv och andra.
Ta hand om er själva och varandra!
Varma hälsningar från oss på Uppsala Pole & Aerials
——————————
Hi,
as a result of the increase of covid-19 in society, we would like you to read through our covid-keep-in-minds an extra time.
Our aim is to offer as safe training possibilities as we can. We are extremely grateful for your help in this, and for the great respect you show each other. You are amazing! <3

 Stay home if you are sick! Stay home at the slightest symptom and according to current recommendations (in case of symptoms which only last for a short time; at least 48 hours after the last symptom).

• Wash your hands frequently, with warm water and soap for at least 20 seconds. This should be the first thing you do when you come to the studio. 

• Clean your equipment carefully at least before you start your lesson and after you are done;.

• If you need to cough or sneeze when you are in the studio, do so in a paper handkerchief that you throw away afterwards. Never straight out in the room.;

• Avoid touching eyes, nose and mouth..

• Keep a distance. This means that you should avoid close contact of all kinds – that is;

– change to training clothes before coming to the studio if possible (avoid changing in the dressing room, which no more than 2 people at the time should use),

– no double tricks,

– avoid spotting (which means that you may have to wait for that dream trick for a little while, to work on things you can do without risk of falling and hurting yourself).

– stay in your place in the room while training and make sure to keep distance from other people;

– do not enter the studio until the class before yours has finished properly,

– if there will be a class after yours; do not linger in the studio, but make room for the next students. (Also applies to Open Practise on those occations when, due to many entries, it is divided into 60 min (- 15 min intervals) – 60 min; do not wait for the next group to arrive, but leave the studio after your 60 minutes.)

• Pre-register for Open Practise via the website (spots for each weekend are released on the Sunday evening or the Monday before).

• Feel free to announce if you will not come to your lesson. Sometimes it may be possible to offer space to another, and other times it may be possible to move or merge the pass again if we know that participants will miss a certain class;

• If you want to use a training mat: bring your own towel that can be laid on top of it while you exercise;

• You can catch up missed lessons in another class, or at OP for SEK 40 – also after the end of the course. If you feel ill, just let us know and we will make sure that you have the opportunity to catch up when it suits you, even if it will not be until next year that you can come.

Continue to listen to the public health authority’s advice on how to protect yourself and others.
Take care of your selves and eachother!
Warm regards
From us at Uppsala Pole & Aerials

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *