Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Uppsala Pole & Aerial Arts AB, organisationsnummer 556979-9603, med adress Salabacksgatan 50, 754 32 Uppsala.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss.

  • Kund: Namn, kontaktuppgifter, boknings- och lektionshistorik, faktura-/betalningsinformation
  • Deltagare som ej betalar själv: Namn och boknings-/lektionshistorik, i vissa fall kontaktuppgifter
  • Prenumeranter på nyhetsbrev: Namn, kontaktuppgifter
  • Du som har kontakt med oss angående förfrågan el dylikt: De uppgifter som du anger i din förfrågan/dialog med oss.

I förekommande fall hanteras även födelsedatum och dialoghistorik

Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig, men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta. Vi kommer att informera berörda personer om vår personuppgiftsbehandling vid vår första kontakt med dem.

 

ÄNDAMÅL

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

  • Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med kunder och lektionsdeltagare
  • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
  • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och samhällsaktör
  • Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som vi utför motiveras av någon eller flera av grunderna: fullgörande av rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal, berättigat intresse och/eller samtycke.

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har vi ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton från uppvisningar, öppet hus och liknande kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus regleras i separata avtal, eller genom att vi vid fototillfället frågar om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

 

SKYDDSÅTGÄRDER OCH LAGRINGSTIDER

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi med fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avsedda ändamål. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så lagras uppgifterna under maximalt fyra år efter senaste aktivitet eller fullgjord betalning för företagskunder och tre år efter senaste aktivitet eller fullgjord betalning för privatkunder. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta.

Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet. Är de av framtida intresse sparar vi dem så länge den tekniska livslängden medger.

 

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL ANDRA

Vi överför aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, annan personuppgiftsansvarig (med oss som samarbetspartner), eller personuppgiftsbiträde (med oss som personuppgiftsansvarig).

 

DINA RÄTTIGHETER

Har du några frågor, synpunkter eller önskemål om vår personuppgiftshantering så kontakta oss via e-post: info@uppsalapole.se, eller brev: Uppsala Pole & Aerial Arts AB, Salabacksgatan 50, 754 32 Uppsala, så behandlar vi din förfrågan inom 30 dagar från det att vi verifierat din identitet. Vi levererar normalt svar, kopior på uppgifter etc digitalt till din e-postadress.

Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Om du vill få ut dina personuppgifter från oss för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss. Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som vi behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Om du vill att vi ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via email, och därefter raderar vi även det skickade mailet. Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd.

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.